Serdecznie zapraszam na autorską wystawę zatytułowaną „Pewnego razu nad wodą”, która odbędzie się w Galerii Centrum w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie. Wystawa jest pokazem drogi twórczej, którą podążam przez ostatnie dziesięć lat. Poniżej kilka ważnych informacji i tekst, który stanowi niejako szkielet całej kompozycji.    

„Pewnego razu nad wodą" | Malarskość tkanej materii

Galeria Centrum, Nowohuckie Centrum Kultury w Krakowie
Główna koordynatorka wydarzenia - Joanna Gościej-Lewińska

Wernisaż 24 marca 2023 o g. 18:00
Oprowadzanie autorskie 25 marca o g. 12:00
Wystawa czynna do 27 kwietnia 2023

[English below]

„Wciąż na nowo wchodzę
Do twej studni, miła baśni sprzed lat,
Słyszę w oddali Twe złociste pieśni,
Jak się śmiejesz, jak marzysz, jak cicho szlochasz,
Niczym przestroga z Twej głębi
Szepcze zaklęcie;
Zda mi się, żem jest pijany i śpię,
a ty wołasz mnie wciąż dalej i dalej...”

 

                                                                                                   Herman Hesse „Dzieciństwo czarodzieja”

 „Pewnego razu nad wodą” to wystawa będąca pokazem drogi twórczej, którą podążam przez ostatnie dziesięć lat. Formalnie, obrazuje poszukiwania stanowiące symbiozę dwóch dziedzin sztuki, malarstwa i tkactwa ręcznego. Zwornikiem działań jest podobrazie - kanwa, baza, która stanowi punkt zapalny do dalszych poszukiwań.
Przeplatające się na wystawie cykle prac wyrażają zainteresowanie procesem tworzenia a nie jedynie kontemplację ukończonego dzieła. Niektóre obrazy powstały z jutowych worów po kawie, obiektów ready mades, które rozpruwałam i zszywałam ponownie, w celu stworzenia płócien do ingerencji techniką mieszaną.
Ręcznie tkane pejzaże z cyklu „Horyzonty" są wejściem w głąb krajobrazu, poszukiwaniem formalnych rozwiązań w temacie perspektywy i koloru. Ich tworzenie obrazuje moment wejścia w dziedzinę tkactwa ręcznego – pracę z maszyną, jaką jest krosno tkackie, i dostrzeżenie, że tkankę (materię) można budować od pojedynczej nitki.
Rezultatem wejścia w tkactwo ręczne jest konstruowanie na krośnie przestrzennych obiektów kontemplacyjnych. Cechy tkaniny i jej wrodzona funkcjonalność zmniejszają dystans pomiędzy obiektem a obserwatorem, śmiało wkraczając w przestrzeń życia człowieka. Na bazie tego zjawiska powstał projekt „Humanizm tkanin”, kierujący się ku doświadczaniu ręcznie tkanych obiektów przez człowieka, mających bezpośredni wpływ na jakość i kulturę jego życia.

Motywem spajającym prezentowane prace jest podróż i napotkani na drodze ludzie. Opowieść pokazuje jak współpraca międzypokoleniowa oraz integracja kulturowa stanowią zaczyn dla nowej jakości.

Serdecznie zapraszam!

//

Marta Pokojowczyk
“Once Upon a Time on the Water” | Painterly Dimensions of Woven Matter

Opening 24th of March 18 h
Author’s guided tour 25th of March 12 h
Exhibition open until 27th of April 2023

 Main exhibition coordinator- Joanna Gościej-Lewińska

 

“Again and yet again, lovely and ancient saga,
I descend into your fountain,
Hear your golden lieder,
How you laugh, how you dream, how softly you weep.
As a warning from your depths
Comes the whispered word of magic;
Drunken and asleep, so I seem,
And you call me forth and away...”

Herman Hesse, “The Childhood of the Magician”

 

“Once Upon a Time on the Water” is an exhibition revealing the creative path I have pursued for the last ten years. Formally, it depicts a quest that is the symbiosis of two fields of art: painting and hand weaving. The keystone for these actions is the support—the canvas, the base that is the hotspot for further explorations.
The series od paintings shown at the exhibition express an interest in the process of creation, and not only delight in the finished work. Some of the canvases are made of jute coffee sacks—readymade objects from Vietnam which I ripped apart and stitched together on a sewing machine (a Łucznik inherited from my grandmother) to create a unique foundation for the mixed technique using dirt, glue and pigment powder.  Horizons, handwoven landscapes, are an entrance into the topography, a search for formal solutions on perspective and colour. The creation of Horizons illustrates the moment of entering the field of hand weaving—working with a loom and perceiving that the tissue (material) can be built from a single thread.
A result of taking up hand weaving is construction of spatial forms on a loom, the so-called 3D canvases, and contemplative objects. The characteristics of fabric and its inherent functionality reduce the distance between the object and the observer, boldly intruding into the space of human life. On the basis of this phenomenon, I created the project Humanism of Fabrics, aimed at human experiencing of handwoven objects, direct affecting the quality and culture of human life.
A motif linking the series of works is travel and the people encountered along the way, who are an integral part of the creative process. The story shows how cultural exchange and intergenerational cooperation can raise this area to a new level. 

Welcome!


 

Popularne posty z tego bloga